Deze website gebruikt cookies om de website te verbeteren en om advertenties te filteren naar uw interesses. Als u geen cookies wilt accepteren, kunt u hier klikken voor meer informatie.

OK
Huisartsengroepspraktijk Rijssen is geopend op:
maandag t/m vrijdag van 08:00u - 17:00u
Telefoonnummer:
0548-512115
Telefoonnummer: 0548-512115
Geopend op: maandag t/m vrijdag van 08:00u - 17:00u

Privacyreglement

Verzamelen en verwerken van patiëntgegevens

a)       Patiëntgegevens worden op een behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt, en alleen voor de doeleinden waarvoor ze zijn of worden verzameld.

b)       Gegevens kunnen worden verzameld tijdens contacten met patiënten of anderszins.

c)       Doeleinden zijn:

  1. gebruik in het kader van zorgverlening
    (met name behandeling, consult/visite/telefoon, medicatie, doorverwijzing, overdracht);
  2. gebruik voor de bewaking van de eigen kwaliteit;
  3. andere doeleinden, mits vooraf met de patiënt overeengekomen.

Verwerking van algemene -, gezondheids - en erfelijke gegevens van patiënten

a)       Patiënten worden geïnformeerd over de verzameling en verwerking van gegevens door de praktijk bij de eerste inschrijving van de patiënt bij de praktijk.

b)       Algemene patiëntgegevens worden alleen in de praktijk verwerkt, indien de patiënt voor verwerking toestemming (mondeling of schriftelijk) heeft verleend;

  1. voor het verlenen van huisartsgeneeskundige zorg;
  2. om een wettelijke verplichting na te komen;
  3. ter bestrijding van ernstig gevaar voor de gezondheid van patiënt.

c)       Gezondheidsgegevens van de patiënt worden alleen verwerkt wanneer verwerking gebeurt door hulpverleners, instellingen of voorzieningen in de gezondheidszorg of maatschappelijke dienstverlening, voor zover dat met het oog op een goede behandeling of verzorging van de patiënt noodzakelijk is;

d)       Verwerking gebeurt op verzoek van de verzekeraar voor zover dat noodzakelijk is voor de beoordeling van het door de verzekeringsinstelling te verzekeren risico, dan wel voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van een verzekeringsovereenkomst; Dit uiteraard met toestemming van de patiënt.

e)       Erfelijkheidsgegevens van de patiënt worden alleen verwerkt in relatie tot de betreffende patiënt zelf, tenzij:

  1. een zwaarwegend geneeskundig belang prevaleert of
  2. de verwerking noodzakelijk is voor wetenschappelijk onderzoek en statistiek.

Organisatie van de informatiebeveiliging

Onze praktijk heeft de volgende maatregelen genomen en werkafspraken gemaakt om zeker te stellen dat patiëntgegevens zorgvuldig worden behandeld.

a)       Alle medewerkers die werken met of patiëntgegevens verwerken houden de opgedane kennis geheim.

b)       Patiëntgegevens worden niet langer bewaard dan nodig; medische gegevens worden in beginsel 10 jaar bewaard, of zoveel langer als redelijkerwijs nodig om verantwoorde zorg te kunnen leveren.

c)       Alleen bevoegden hebben toegang tot de (digitale) gegevensbestanden van de praktijk; hiertoe zijn computers voorzien van een wachtwoordbeveiliging en de ruimten waarin gegevens worden opgeslagen niet vrij toegankelijk.

Rechten van de patiënt

a)       De patiënt heeft recht op inzage in alle gegevens die over hem zijn verzameld en verwerkt.

b)       De patiënt heeft recht op een afschrift van de over hem of haar verzamelde en verwerkte gegevens; de praktijk verstrekt pas een afschrift na een verzoek van de patiënt en kan hiervoor een vergoeding vragen.

c)       De patiënt kan verzoeken om aanvulling en/of correctie van de verzamelde en verwerkte gegevens, voor zover deze onvolledig en/of feitelijk onjuist zijn.

d)       De patiënt kan verzoeken om verwijdering of beperkt gebruik van de verzamelde en verwerkte gegevens.

e)       Recht op inzage of afschrift en verzoeken om aanvulling, correctie, beperkt gebruik of verwijdering kunnen door de praktijk worden geweigerd voor zover dit noodzakelijk is ter bescherming van een aanmerkelijk belang van een ander (waaronder de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van die ander) en/of in geval bewaring op grond van een (wettelijk) voorschrift vereist is.

f)        Wanneer de patiënt vindt dat dit reglement door de praktijk niet of onvoldoende wordt nageleefd, dan kan hij of zij een klacht indienen bij de praktijk.

g)       Daar waar de patiënt zichzelf niet kan vertegenwoordigen, treedt de wettelijke vertegenwoordiger in zijn of haar plaats.

Publicatie privacyreglement

Dit privacyreglement wordt ter beschikking gesteld bij inschrijving in onze praktijk, ieder moment door de patiënt opvraagbaar en is gepubliceerd op onze website.

Patiëntomgeving

Contact

Spoednummer 0548-516633
 

Huisartsengroepspraktijk Rijssen

Molenstraat 9-A
7462 TK Rijssen
Telefoon:
0548-512115
Receptenlijn:
0548-545769
Fax:
0548-540290
KvK:
08206961
Buiten kantooruren: 088-5880588
www.huisartsengroepspraktijk.nl
Routebeschrijving >